CẮT GIA CÔNG CNC BẰNG SKETCHUP ABF NETTING

Ván 17mm SL ĐVT SL: 1-10 Tấm SL: 11-30 Tấm SL: 31-50 Tấm SL: 51-100 Tấm SL: >100 Tấm Gia công bản vẽ

1 Tấm 120.000 115.000 110.000 105.000 100.000 ➡ Chúng tôi nhận gia công bản vẽ từ 2D – > 3D
– Chi phí gia công bản vẽ  150.000/m2 sản phẩm. Bao gồm cả chi phí xuất file để cắt CNC

Quy trình cắt CNC bằng phần mềm ABF Netting:

➡ Quý khách hàng cung cấp bản vẽ Autocad

  • Chúng tôi sẽ tiếp nhận File và xử lý theo thông số khách hàng cung cấp

➡ Dựng khối và các chi tiết kỹ thuật bằng SKETCHUP

➡ Xuất file cắt bằng phần mềm ABF netting

➡ Cắt CNC